Pevná zem pod nohami

Zjištění povahy horniny, na které se pozemek a budoucí zahrada nachází je prvním krokem při zakládaní, ať už stavby nebo zahrádky. Její složení a tvrdost ovlivňuje budoucí projekt  i způsob výstavby a výsadby. Hornina také ovlivňuje způsob a četnost zavlažování a hnojení.

Horniny se dělí do 7. základních tříd, podle obtížnosti odebírání rozpojování a těžitelnosti. Tyto třídy se nazývají třídy těžitelnosti.

1.třída

Soudržné – jemnozrnné zeminy s měkkou konzistencí. Patří mezi ně například ornice, hlína, nad 100 mm do 10%. Můžeme se zařadit písčité a štěrkovité zeminy.
Nesoudržné – zeminy, které mají zrna většinou do 20mm nebo nad 20mm v objemu do 10%. Mezi které patří písek, písek se štěrkem drobno a střednězrnný štěrk nebo stavební odpad a navážka s podobným charakterem.

Tyto horniny jsou většinou sypké zeminy, lze je nabírat lopatou nebo nakladačem.

ornice

 

2.třída

Soudržné –  jemnozrnné zeminy, ovšem tuhé konzistence, mezi které řadíme ornici, hlínu, spraš, písčitou hlínu rašelinu.
Nesoudržné – písčité a štěrkovité zeminy se zrny do 20mm se zrny 20-50mm nad 10% objemu nebo se zrny nad 50mm do 10% objemu. Jedná se písčitý štěrk, středně a hrubozrnný štěrk, který může být smíšený s kameny nebo stavebním odpadem.

Jedná se o rypné zeminy, rozpojitelné rýčem nebo nakládačem.

rašelina

 

3.třída

Tato třída je nejčastějším typem horniny, se kterým se můžeme setkat.

Soudržné – jemnozrnné zeminy s pevnou a tvrdou konzistencí. Bývají měkké, ale tuhé. Do soudržných zemin 3. třídy patří hlína, spraš, jílovitá hlína, písčitý jíl a jíl.
Nesoudržné- písčité a štěrkovité ulehlé,  se zrny 50-100 mm nad 10% objemu nebo  se zrny nad 100mm do 10%. Do těchto hornin můžeme zařadit hrubý písčitý štěrk, hrubý štěrk s kameny.
Do této třídy také zařídíme skalní horniny intenzívně alterované nebo rozrušené, zvětraliny, eluvia, stavební odpad a navážka podobného charakteru.

 Jsou to kopné horniny, rozpojitelné krumpáčem nebo rýpadlem.

jílovitá hlína

 

4.třída

Soudržné – jemnozrnné, pevné s měkkou, až tvrdou konzistencí, patří sem jíl, písčitý jíl, jílovitá zemina a písčitá hlína.
Nesoudržné – a písčité a štěrkovité zeminy se zrny 100-250 mm do 50% a se zrny nad 250 mm do 10% objemu. Jedná se kameny, štěrk s balvany, hrubý štěrk, drobný a střednězrnný štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem.
Do této skupiny také patří pevné horniny – navětralé až zvětralé, jako navětralé jílovce, prachovce, tufy, tufity, zvětralé pískovce a břidlice, zvětralé vápence a opukyskalní rozrušené, zvětralé, rozpukané zeminy kašovité a tekuté konzistence.

Tyto horniny jsou sice pevné, ale drobivé, lze je rozpojit klínem nebo rýpadlem.

kamennitá půda

 

5.třída

Nesoudržné zeminy, které jsou písčité a štěrkovité mají zrna 100-250 mm nad 50% a nad 250 mm do 0,1 m3 v objemu 10-50%. Mohou být  spojené jemnozrnným tmelem.Do této třídy patří  hrubý štěrk s kameny a balvany, středně a hrubozrnný štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem.
Horniny pevné, zdravé, ve vrstvách do 15 cm, například slepenec s jílovitým tmelem, jílovec, jílovité břidlice, písčité břidlice, travertin, pískovec s jílovitým tmelem, fylity, chloritové břidlice, opuka.
Lze sem zařadit skalní horniny porušené, zvětralé a rozpukané nebo zmrzlé zeminy.

Zeminy této třídy jsou lehce trhatelné, rozpojitelné rozrývačem, těžkým rýpadlem nebo trhavinami.

jílovitá břidlice

 

6. a 7. třída

Horniny z této třídy již příliš  nejsou vhodné pro zakládání zahrad a výsadeb, většinou jsou neúrodné a špatně zpracovatelné. Rozpojitelné jsou pouze těžkými rypadly nebo trhavinou.

Jsou to zeminy písčité a štěrkovité s balvany do 0,1 m3 nad 50% objemu, s balvany nad 0,1 m3 do 50%
Skalní zdravé horniny s hustotou diskontinuit do 1 m.
Do těchto posledních tříd patří zejména pórovité bazaltoidy, fylitické břidlice, hrubé slepence, aglomeráty, vápence, droby pískovce, křemence, slepence s křemitým tmelem nebo rohovcové vápence.

droby pískovce

 

Nakypření

Používané průměrné hmotnosti hromadných materiálů – koeficienty přepočtu kg.m3  :

kameny z lomu  1,8-2,2

ornice, zemina  1,2-1,4

štěrk , písek, kačírek  1,6-1,8

mulčovací kůra  1,0-1,3

beton prostý 2,0

Názorný příklad použití: ornice, zemina k odtěžení 8 m3 (objem) x 1,3 (koeficient) = 10,4 t (tuna).

 

Třídy těžitelnosti hornin